زدواج ، یکی از موضوع‌های اساسی زندگی هر فرد است و در این میان، افرادی که با تدبیری مناسب  عمل می‌کنند ‌، شاهد پیامدهای بسیار مثبتی در زندگی ادامه مطلب